Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i Gildeskål, runde 6

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget rett før jul midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Gildeskål kommune har i del 6 av kompensasjonsordningen fått tildelt 310 000 kroner til fordeling til lokale bedrifter.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er www.kompensasjonsordningen.no  Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

 

Mål for ordningen:

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet for virksomheter i Gildeskål som står overfor en mangel eller utilgjengelighet av likviditet på grunn av covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19- pandemien.

Virksomheter som faller inn under målet for ordningen kan få dekket dokumenterte kostnader og tap og bedret likviditet som følge av den kommunale kompensasjonsordningen.

 

Målgruppe:

 • Kun virksomheter innenfor Gildeskål kommunes grenser og med adresse i Gildeskål kan motta støtte.
 • Virksomheter som har opplevd tap av omsetning/inntekt og/eller ekstra kostnader som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021 (tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur)
 • Bedrifter som har tap av varer pga covid-19-pandemien i forbindelse med tiltak i desember 2021.
 • Serverings-, utelivs-, underholdnings- og overnattingsbedrifter vil bli prioritert. Også andre kan søke om støtte dersom virksomheten kan dokumentere at den ellers er innenfor målgruppen.

 

Krav til søknadens innhold:

 • Søknadsskjema sendes inn via regionalforvaltning.no
 • Søker må dokumentere for tap som følge av nasjonale smittevernstiltak i desember 2021 (avbestillinger, tap av oppdrag, tap av varer etc.)
 • Foreløpig regnskap for 2021.
 • Søker må på en oversiktlig måte, og i eget brev vedlagt søknadsskjema i regionalforvaltning.no, beskrive og begrunne betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 • Oversikt over tidligere mottatt coronastøtte lokalt og nasjonalt
 • Hvis det foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra regnskapsfører foreligge.

 

Kriterier for saksbehandling:

 • Dersom tildelt beløp på kr. 310 000 ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknader vil midlene fordeles forholdsmessig. Vi vil prioritere å dekke deler av estimert omsetningssvikt for desember 2021 og januar 2022.
 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Dersom det mottas få søknader, lyses støtteordningen ut på nytt med eventuelle justerte kriterier.
 • Virksomheter som søker kan ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling av driften.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.
 • Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Ved avdekking i ettertid av feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan Sjøfossen Næringsutvikling kreve tilskuddet tilbakebetalt.
 • Søknader med mangelfull informasjon vil ikke bli vurdert.

 

Frister:

 • Søknad gjennom regionalforvaltning.no må være levert senest 27.01.2022.
 • Behandling av søknader vil bli gjort av styret i Sjøfossen Næringsutvikling AS 11.02.2022.
 • Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskudd/avslagsbrev. Søker må bekrefte aksept av vilkår innen 2 uker etter vedtak. Midlene utbetales innen to uker etter bekreftelse av vilkår.

 

Det gjøres oppmerksom på at Gildeskål kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.

Hvis du har spørsmål om ordningen eller søknaden, ta kontakt med Sjøfossen Næringsutvikling