Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner, del 4

Gildeskål – Kommunal kompensasjonsordning (Covid19) Runde4

Gildeskål kommune er tildelt kr. 625 000,- fra kommunal- og moderniseringsdepartementet som gjelder tildeling fra fjerde del av tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.

Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter i Gildeskål, og skal dekke dokumenterte kostnader og tap. Totalt støttebeløp i denne notifiserte kompensasjonsordningen er kr. 625 000,-

Midlene er fordelt til kommuner i fylker eller reiselivsregioner som normalt har høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS før 2020. Tildelingen til den enkelte kommune avhenger av antall ansatte innen overnatting, reisearrangører og turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

Søknad gjennom regionalforvaltning.no må være levert senest 15.11.21. Behandling av søknader vil bli gjort 03.12.21.

Mål

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien. Sjøfossen Næringsutvikling/Gildeskål kommune har laget et sett med kriterier basert på tilskuddsbrevet fra KMD.

Utgifter og tap det kan søkes om støtte til

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner.
 • Kostnader til permitteringer for virksomheter som har vært pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.
 • Omsetningssvikt, m.m.

Vilkår og prioritering

 • Kun virksomheter i Gildeskål med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen, og som har vært/er rammet av Corona-restriksjoner. Tilskuddsordningen er avgrenset til å gjelde næringsaktører innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport, servering og drosjenæringen.
 • Virksomheter som tidligere har fått støtte fra kommunal kompensasjonsordning for Covid-19 kan søke, men tidligere beløp fra kompensasjonsordning vil komme til fradrag i en eventuell ny tildeling.
 • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
 • Søknader med mangelfull informasjon vil ikke bli vurdert.
 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.
 • Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Ved avdekking i ettertid av feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan Sjøfossen Næringsutvikling kreve tilskuddet tilbakebetalt.
 • Støtten til den enkelte virksomhet vil beregnes ut fra vilkår og prioriteringer satt opp.

Krav til søker

Søker må på en oversiktlig måte, og i eget brev vedlagt søknadsskjema i regionalforvaltning.no, beskrive og begrunne betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien. Støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning for Covid-19 må oppgis.

Omsøkt beløp og tidligere offentlig «Corona-støtte» som omtales i søkers brev, MÅ redegjøres grundig for og bekreftes ved signatur av autorisert revisor eller regnskapsfører. Begrunnelsen må kunne dokumenteres og etterprøves gjennom vedlagt regnskap. Uten slik dokumentasjon vil søknaden ikke bli vurdert, ettersom revisors/regnskapsførers begrunnelse danner grunnlaget for søkebeløp og informasjon til behandling av søknad.

Det gjøres oppmerksom på at Gildeskål kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.

Søknadsfrist

Ordningen lyses ut den 27. oktober 2021 med søknadsfrist den 15. november 2021. Søknad må leveres gjennom regionalforvaltning.no

Søknadene behandles av styret i Sjøfossen Næringsutvikling AS 03.12.2021

Melding om vedtak vil være skriftlig begrunnet og gitt i tilskudd/avslagsbrev. Søker må bekrefte aksept av vilkår innen 2 uker etter vedtak.

Midlene utbetales innen to uker etter bekreftelse av vilkår.

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 31.12. 2021, skal tilbakebetales til KMD.

 

Hvis du har spørsmål om ordningen eller søknaden, ta kontakt med Sjøfossen Næringsutvikling