Planer om hydrogenproduksjon i Sundsfjord

Avgjørelse om det blir etablering av et anlegg for hydrogenproduksjon i Sundsfjord er ventet å komme rundt årsskiftet. Regjeringen har stilt krav til hydrogenferger på Vestfjordsambandet. Det er denne anbudsrunden som nå har startet opp, og en avgjørelse vil komme rundt juletider. Da vil vi også få svaret på om det blir mulig å få realisert den planlagte satsingen på hydrogenproduksjon i Sundsfjord. Hvis produksjonsanlegget blir bygget i Gildeskål vil det føre til 10-15 nye arbeidsplasser. I tillegg vil et biprodukt av produksjonen være oksygen og varme, som kan være grunnlag for ytterligere arbeidsplasser. 

Gasnor og Sogn og Fjordane Energi har i samarbeid startet planlegging av en fabrikk for
hydrogenproduksjon i Sundsfjord i Gildeskål kommune. Målet er å komme i posisjon til å levere
hydrogen til ferjene på Vestfjorden fra neste kontraktsperiode.

Flere lokasjonsmuligheter er vurdert, og vi har konkludert med at en etablering i Sundsfjord er mest
hensiktsmessig – med tanke på kunne få etablert en konkurransedyktig leveringsløsning inn til Bodø.
En slik etablering vil gi store ringvirkninger lokalt og i regionen, både under bygging og i driftsfasen.
Det forventes produksjon og distribusjon av gassen vil gi ca. 10-15 arbeidsplasser etter at en er
kommet i drift.

– Både Gildeskål kommune og Helgeland Smolt har vist stor vilje til å få til denne etableringen
ved å være positive til å omdisponere arealer og stille tomt til disposisjon for anlegget, sier
Eilef Stange, adm.dir. i Gasnor.

Gildeskål kommunes næringsselskap, Sjøfossen Næringsutvikling (SNU), har aktivt bistått Gasnor med
etablering av en avtale mellom partene.

– For oss vil en etablering, som bidrar til det grønne skiftet bety mye dersom Gasnor faktisk får
avtalen på leveranse til Vestfjordsambandet og at det dermed blir etablert
hydrogenproduksjon i Gildeskål, sier ordfører Bjørn Magne Pedersen om den mulige
etableringen.

Hydrogenproduksjonen vil skje med elektrolyse av vann. I produksjonen av hydrogen vil det frigis
betydelige mengder oksygen, som vil bli tilbudt til blant annet oppdrettsnæringen. Samlokaliseringen
er derfor til nytte for både hydrogenanlegget og havbruksnæringen i Nordland. Overskuddsvarmen
fra prosessen vil også bli tilbudt virksomheter i nærområdet.

– Tilgangen på tomteareal, elektrisk kraft og rent vann ble avgjørende, og samlokalisering
mellom hydrogenproduksjon og smoltproduksjon synes å være en slagkraftig kombinasjon,
sier Tore Laugsand, daglig leder i SNU.

For at anlegget skal bli realisert må vi vinne kontrakt med det ferjeselskapet som etter hvert utpekes
til å drive ferjesambandet i kommende periode. Vi er avhengige av å få på plass nødvendige tillatelser
til bygging og drift av anlegget, samt tilgang til nok kraft, og har startet de forberedelser som er
nødvendige sier konsernsjef Johannes Rauboti i SFE som tror hydrogen vil spille en sentral rolle
framover for å oppnå vesentlige klimautslipp til sjøs.

Oppstart av bygging vil være i 2023, med oppstart av hydrogen produksjon i 2025. Det forventes at produksjon og distribusjon av gassen vil gi cirka 10-15 arbeidsplasser etter at man er kommet i drift.

Om Gasnor AS: Gasnor er Norges ledende naturgasselskap og har levert gass til norske virksomheter
siden 1994. Fra 2003 har Gasnor levert flytende naturgass (LNG) til industri og som drivstoff til et
økende antall skip. Gasnor arbeider aktivt for å bidra til å nå nasjonale klima- og miljømål. Gasnor har
i flere år levert biogass, og ønsker også å være ledende i arbeidet for andre løsninger med nullutslipp
av klimagasser som hydrogen og fornybar LNG.

Om Sogn og Fjordane Energi AS: Sogn og Fjordane Energi (SFE) er ett av de store energiselskapene
på Vestlandet. Selskapet har 250 ansatte, produserer årlig om lag 2 TWh kraft og har ansvar for 4000
km strømnett. Med utvikling av fornybar energi og satsing innen elektrifisering bidrar SFE til
klimamåla og en bærekraftig framtid.
Om Gildeskål kommune: Gildeskål kommune ligger på kysten rett sør for Bodø kommune i Nordland
fylke. Kommunen har i overkant av 1.900 innbyggere. Gildeskål er en kommune med stor produksjon
i marin sektor (smoltproduksjon, oppdrett av laks og lakseslakteri) og av vannkraft (ca 0,6 TWh).

Kontaktinfo:
Gasnor: Aksel Skjervheim, leder forretningsutvikling Gasnor, mobil 95868604
SFE: Johannes Rauboti, konsernsjef SFE, mobil 91645264
Gildeskål kommune: Ordfører Bjørn Magne Pedersen, mobil 97074094
Sjøfossen Næringsutvikling AS: Tore Laugsand, mobil 99254561