Skatter og avgifter

Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert og innbetaling utsettes
Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner.  Det konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert nasjonalbudsjett, RNB). Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. Det påløper ingen renter som følge av utsettelsen.

Utsatt formuesskatt
Eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, kan få utsettelse med innbetaling av formuesskatt på virksomhetsformue (arbeidende kapital) når den forfaller til betaling i 2021. Eiere som kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer formuesskatten – i 2020.

Flypassasjeravgiften oppheves midlertidig
Gjelder for flygninger i perioden fra 1. januar 2020 frem til 31. oktober 2020.
Samtlige lufthavnavgifter oppheves midlertidig til og med 30. juni. Private flyplasser kompenseres for bortfall av lufthavnsavgifter. 

Redusert lav merverdiavgiftssats
Den lave satsen i merverdiavgiften foreslås å reduseres videre fra 8 til 6 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent.

Merverdiavgift (MVA/moms) utsettes
Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020. Det påløper ingen renter. MVA-meldingen skal leveres 14. april som normalt.

Forskuddsskatt for selskaper utsettes
Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inkludert overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april utsettes til 1. september. Gjelder ikke for foretak som er naturressursskatt- og grunnrenteskattepliktige.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende utsettes
Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere utsettes. Forfall blir i 2020: 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Tilbakeføring av underskudd i bedriften
Bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet, begrenset opp til kr. 30 mill., mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019.

Tvangsmulkt stanses
Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger og skattemeldinger.

Særavgifter utsettes
Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020. Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter. 

Fritak for CO2-avgift
Stortinget ber regjeringen komme tilbake senest innen utgangen av april med forslag om å gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.