Permittering, sykemelding og oppsigelser

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4.

Omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere
De får sykepenger fra dag 3, og omsorgspenger fra dag 4.

Arbeidsgiverperioden redusert
Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til 2 dager.
Arbeidsgiverperioden for sykepenger og omsorgspenger blir redusert til 3 dager. Dette gjelder sykepenger knyttet til koronapandemien.

Forlenget dagpengeperiode for permitterte
For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.

Forlenget dagpengeperiode for oppsagte
Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15, og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

Forskutteringsordning dagpenger
Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.