Samarbeid for økt krafttilgang

Formålet er å få Statnett til å bygge en ny trafostasjon på Setvikhågen i Glomfjord, samt bedre tilgangen på kraft fra regionalnettet i alle tre kommunene.
Samarbeidet er formalisert i et felles mandat, og vedtatt av i kommunestyrene i alle tre kommuner våren 2024.
Kraft er viktig infrastruktur for oss alle, og legger premissene for videre utvikling av regionen.
Meløy, Rødøy og Gildeskål jobber i fellesskap for å
  • Sørge for økt nettilgang i vår region
  • Sikre mulighet for nærings/industriutvikling i denne regionen mht å kunne utnytte lokalt produsert kraft til å videreutvikle vår region mht eksisterende og nye arbeidsplasser når vi går inn i det grønne skiftet.
Det er viktig at en region som samlet har en egenproduksjon av kraft på vel 3,3TWh får sin rettmessige andel av denne krafta til bruk lokalt. Totalt kraftforbruk i disse 3 kommunene er 673,5GWh (2022), dvs. ca. 20% av egen lokal kraftproduksjon.
Mandatet til arbeidet viser status for kraftproduksjon i Gildeskål, Meløy og Rødøy.
Der er målsettingen å etablere en forpliktende samarbeidsavtale, og tidsrammen er satt fram til 30.juni 2026.
Første milpæl er å avklare mulighetsrommet og verdien av forstudie med Statnett innen 01.12.2024.