Kompensasjonsordning for bedrifter

Torsdag kveld ble det klart hvordan kompensasjonsordning for næringslivet skal fungere i praksis med tanke på hvilke bedrifter som kan få støtte, og hvor mye det enkelte selskap kan få dekket i støtteordningen. Regjeringen melder at dette er deres forslag som skal, og må behandles i Stortinget. Ordningen må også ha godkjenning i ESA før den blir gjeldende.

Ordningen er ment til å dekke «faste, uunngåelige kostnader» som husleie, strøm, forsikring, leie av utstyr & maskiner, samt andre lignende utgifter. Minstebeløp kr 5.000 per juridisk enhet, gjelder i første omgang mars, april og mai.

Unntak: Foretak i finansnæringen, energi, utenriks sjøfart- og varetransport, olje- og gassutvinning, flyselskaper og private barnehager som er under egne støtteordninger, foretak uten aktivitet og foretak som er begjært konkurs eller under konkursbehandling.

For å kvalifisere for denne støtteordningen må bedriftene kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 % pr. måned. For mars holder det å dokumentere bortfall på 20 %.

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X Justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren blir 90 % for bedrifter som er tvunget til nedstenging av staten og 80 % «for øvrig næringsliv». Det vil også bli en egenandel på 10 000,- NOK «for øvrig næringsliv» å ta del i ordningen.

Regjeringen viser til følgende eksempler;

Selskap 1: Klinikk 10 A
Selskap 1 er pålagt stenging av staten
Omsetningsfall = 100%
x
Faste kostnader = 76 000,- pr måned
x 90%
Det gir en støtte fra staten på = 68 400 kr pr mnd.

Selskap 2: Follo Catering AS.
Selskap 2 er ikke pålagt stenging av staten, men har betydelig omsetningsfall
Omsetningsfall = 75%
x
(faste kostnader minus 10 000) = 140 000,- pr mnd.
X 80%
Det gir en støtte fra staten på = 84 000 kr pr mnd.

Selskap 3: Fru Haugans AS
Selskap 3 er ikke pålagt stenging av staten, men har 100 % omsetningsfall
Omsetningsfall 100%
x
(faste kostnader – 10 000,-) = 590 000,- pr måned
x 80 %
Det gir en støtte fra staten på = 472 000 kr pr mnd.

Regjeringen opplyser om at det kan være andre kriterier som kan slå inn, men dette legges ved eksempler på hvordan støtten kan utbetales.

Fremgangsmåte:
Portalen som planlegges ferdigstilt 17. April skal benyttes, og følgende fremgangsmåte og krav stilles til bedriftene,

  • Bedriftene legger selv inn sine data, tall og beregninger ihht de overordnede rammene
  • Tall vil så kryssjekkes mot registre og beløpsgrenser
  • Datagrunnlagene som er lagt inn skal passere gjennom automatisk kontroll
  • Utbetaling gjennomføres
  • Det blir så gjennomført etterkontroll der det må påregnes, bekreftelse fra revisor/ regnskapsfører
  • Det vil bli stilt krav til tilbakebetaling om de fastsatte vilkår ikke er oppfylt eller det blir rapportert feil fra bedriftene.