Ekstra Covid-19-midler til Gildeskål kommunes næringsfond

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond og Gildeskål kommune har fått tildelt kr. 1.088.485,- kr av disse midlene.

Tildelinger

Disse bedriftene har fått tildelt midler per 26. oktober 2020:

Arnøy Brygge AS – 195.000
Jelstad Samdrift DA – 500.000
Polar Spot AS – 75.000

Siste søknadsfrist for fondet er 4.desember 2020, disse behandles i styremøtet til SNU 16.desember.
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no  (link til søknadsskjema under).

Spørsmål? Ta kontakt på post@sjofossen-snu.no

 

Målgrupper for støtte fra næringsfondet

Det er mulig å søke om støtte fra det kommunale næringsfondet som er etablert som følge av korona-situasjonen. Det ekstraordinære tilskuddet skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i tillegg til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv i kommunen. Målgruppen for næringsfondet er:

  • Næringslivsaktører i Gildeskål kommune
  • Gründere som vil etablere seg i Gildeskål kommune
  • Andre som arbeider for bedriftsetableringer og tilrettelegging av og støtte til næringsvirksomhet i Gildeskål kommune

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • samarbeid mellom bedrifter

Samlet tilskudd fra næringsfondet kan ikke overstige 75% av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Det er ikke anledning til å søke om midler til ordinære driftskostnader.

Kontaktinformasjon

Kontakt Sjøfossen Næringsutvikling for mer informasjon og veiledning.

Lill Hilde Kaldager, mob: 481 37 844

Linn Tove Øyahals, mob:908 64 893

E-post: post@sjofossen-snu.no