Ekstra Covid-19-midler til Gildeskål kommunes næringsfond

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond og Gildeskål kommune har fått tildelt kr. 1.088.485,- kr av disse midlene.

Målgrupper for støtte fra næringsfondet

Det er nå mulig å søke om støtte fra det kommunale næringsfondet som er etablert som følge av korona-situasjonen. Det ekstraordinære tilskuddet skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i tillegg til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv i kommunen. Målgruppen for næringsfondet er:

  • Næringslivsaktører i Gildeskål kommune
  • Gründere som vil etablere seg i Gildeskål kommune
  • Andre som arbeider for bedriftsetableringer og tilrettelegging av og støtte til næringsvirksomhet i Gildeskål kommune

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang
  • samarbeid mellom bedrifter

Samlet tilskudd fra næringsfondet kan ikke overstige 75% av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Det er ikke anledning til å søke om midler til ordinære driftskostnader.

Fortløpende behandling av søknader

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no  (link til søknadsskjema under).

Sjøfossen næringsutvikling (SNU) behandler søknadene på vegne av Gildeskål kommune og søknader vil bli behandlet løpende.

Endelige tildelingskriterier fastsettes i styremøte 31.08.20.

Siste søknadsfrist er 04.12.2020.

Kontaktinformasjon

Kontakt Sjøfossen Næringsutvikling for mer informasjon og veiledning.

Lill Hilde Kaldager, mob: 481 37 844

Linn Tove Øyahals, mob:908 64 893

E-post: post@sjofossen-snu.no