Gildeskål kommune

Gildeskål har et stort mangfold av bedrifter. Med gode logistikkmuligheter for båt og transport er kommunen et naturlig sted for næringer innen fiskeri og energi, i tillegg til mye annet.

Gildeskål kommune er rik på naturressurser, som fisk, vannkraft og mineraler, og næringslivet i kommunen er naturlig rettet mot disse naturressursene. Disse naturlige fordelene gir også gode forutsetninger for reiselivsbedrifter.

Gildeskål har ett av de største miljøene innenfor havbruk. Med rent vann lett tilgjengelig, gode tomtemuligheter og ved å være en av Saltens største kraft-kommuner gir det en unik mulighet til å utvikle teknikker og løsninger innen havbruksnæringen.

Statistikk fra Gildeskål kommune

Finn flere tall fra Gildeskål hos SSB

SSB

Sjøfossen næringsutvikling og Gildeskål kommune

Gildeskål kommune eier 50 prosent av SNU.

Gildeskål kommunes næringsutvikling utøves i hovedsak av SNU.

SNU er involvert i utviklingen av Gildeskål kommunes strategiske næringsplan og ditto handlingsplaner.

Strategisk næringsplan 2018-2021 finner du her.

SNUs ansvarsområder omfatter informasjon, rettledning og bistand i forbindelse med etablering av ny næring, nye prosjekter, regionalt og nasjonalt støtteapparat, lokale og regionale samarbeidsprosjekter, og deltakelse i næringsnettverg og -klynger.

SNU har også en sentral rolle i utviklingsaktiviteter i kommunen, i strategisk planlegging og i utarbeidelse av strategi- og handlingsplaner for Gildeskål kommune.

SNU har behandlings- og bevilgningsansvar for søknader om lån og økonomisk støtte til lokalt næringsliv, og tar på seg styreverv i bedrifter der SNU er involvert gjennom eierskap og/eller finansiering.

SNU har ansvaret for å forvalte kommunens årlig bevilgning til næringsutvikling. I dette inngår ansvar for å sikre at forvaltningen av midlene er i tråd med kommunestyrets vedtak og annet gjeldende regelverk.

 

Gildeskål Invest AS

Gildeskål Invest AS ble stiftet i 2015 med Gildeskål kommune som eneste aksjonær. Selskapets formål er å foreta kommersielt motiverte investeringer og/eller bidra med ansvarlige lån i en tidlig fase.

SNU bedriftsportefølje i Gildeskål

  • Salten Havbrukspark – lån og aksjer, fungerer som kompetansesenter for havbruk i kommunen
  • Arnøy Brygge – aksjer
  • Salten Eco – aksjer
  • Saura AS – aksjer – under avvikling
  • Gildeskål Marine Center – aksjer
  • Evjen granitt – aksjer
  • Salten seafood – lån og aksjer
  • Arctic Host – aksjer, jobber med å få etablert dataparker i Salten-regionen.