Gildeskål Invest - målsetning

Gildeskål Invest AS (GI) er eid 100% av Gildeskål kommune. Selskapet skal prioritere investeringer innenfor gitte bransjer; havbruk, reiseliv og annet.  Innenfor disse bransjene skal selskapet ta posisjoner og bli en attraktiv medeier som er naturlig å ha med på laget. De prioriterte bransjene fremover mot 2021 er Havbruk og Reiseliv.

Søknader og henvendelser til Gildeskål Invest sendes til Sjøfossen Næringsutvikling som er saksfremlegger for styret i GI.

RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSTRATEGI 2018-2021

Gildeskål Invest AS

1. Bransje/Næringer

Gildeskål Invest AS skal prioritere investeringer innenfor gitte bransjer.  Innenfor disse bransjene skal selskapet ta posisjoner og bli en attraktiv medeier som er naturlig å ha med på laget. De prioriterte bransjene fremover mot 2021 er Havbruk og Reiseliv.

Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker. Fremover vil GI være åpen for å gjøre investeringer i hele verdikjeden linket opp mot havbruksnæringa (fra tradisjonelt fiske-oppdrett og fiske, til innovasjon og utvikling av nye havbruksrelaterte næringer).

Investeringene skal fortrinnsvis skje i Gildeskål, men i spesielle tilfeller også utenom kommunen. GI har gjennom Salten Havbrukspark AS (SHP) tilgang på kompetanse og nettverk innen oppdrett og havbruksrelaterte aktiviteter, på internasjonalt nivå. Selskapet er engasjert i utvikling og testing av nye teknologier og opparbeider seg verdifull erfarings-kompetanse som gir grunnlag for å investere i fremtidsrettede løsninger for denne næringa. I tillegg til direkte investeringer i SHP er det muligheter for spennende og lønnsom næringsutvikling fra knoppskyting rundt SHP og de allerede etablerte miljøene i havbruksnæringa i kommunen.

Reiseliv. Reiselivsnæringa i Gildeskål begynner å få et sterkt fotfeste i kommunen. Kommunen har en unik forutsetning i et mangfold av aktivitetsbaserte natur- og kulturopplevelser som en kan bygge videre på for å utvikle nye og spennende produkt.

Etablering av nye besøk- og opplevelsesattraktive «fyrtårn» av nasjonal og internasjonal karakter anses som nødvendig for å etablere Gildeskål som en attraktiv reiselivs destinasjon. GI vil derfor i perioden 2018-2021 være åpen for å gjøre investeringer knyttet direkte eller indirekte opp mot spennende reiselivsprodukter.

Andre bransjer. I tillegg til de bransjene som nevnes konkret over, vil kraftkrevende industrier som datasenter o.l. og gruve/mineralindustrier være bransjer som er interessant å følge med tanke på mulige fremtidige investeringer. Andre bransjer eller individuelle bedrifter i andre bransjer vil også kunne vurderes hvis de ellers oppfyller de definerte kravene som Gildeskål Invest AS har spesifisert i dette dokumentet.

2. Tidshorisont på investeringen

En normal tidshorisont på en investering vil være 3 – 7 år.  I dette intervallet er det ønskelig at omtrent 50 % av porteføljen befinner seg.  Investeringer med en tidshorisont på over 7 år kan utgjøre opp mot 40 % av porteføljen.  Kortsiktige investeringer med en horisont på under tre år kan utgjøre rundt 10 % av porteføljen.  De spesifiserte prosenter er en ambisjon og ikke et strengt fastsatt måltall.  Hver enkelt investering må i forkant av en eventuell uttreden/exit vurderes individuelt.

3. Størrelse på investeringen, og krav om parallelle investeringer

Gildeskål Invest AS skal ikke eie over 50 % av noen bedrift.  Dette kan fravikes i tilfeller der selskapets styre og administrasjon ser at det er hensiktsmessig at GI går inn og tar en sterkere styring i et selskap.  Ønsket eierandel er 15 – 40 %.  Investeringer søkes gjennomført sammen med medinvestorer som har lik tidshorisont på investeringen og evne og vilje til å følge opp underveis ved behov.  Slike parallellinvesteringer foretrekkes for å spre risiko og øke kompetansen i de investeringsprosjekter selskapet velger å gå inn i. Det er ikke aktuelt å gå inn i prosjekter der GI er eneste investor. I praksis betyr dette at man jobber etter en investeringsmodell som tilsier maks. 1/3 investeringsandel fra GI og 2/3 investeringsandel fra andre (typisk vil dette være gründer med 1/3 og bank eller andre med 1/3).

4. Krav om deltakelse i styret/innflytelse i bedriften

Styret i GI vurderer i hvert enkelt tilfelle behovet for å innflytelse i bedriften det investeres i. Som hovedregel kreves styreplass.

5. Krav om rapportering

Gildeskål Invest AS skal kreve perioderegnskap og revisormeldinger fra ethvert selskap som inngår i porteføljen. Rapportering skjer løpende minimum hvert halvår og skal oversendes selskapet uoppfordret. Dette for både å kvalitetssikre tall og drift, men også for å fange opp eventuelle avvik tidlig. Administrasjonen i GI plikter å gjøre nye porteføljebedrifter og disses ledelse kjent med dette kravet før GI går til investering i nye bedrifter.

6. Plan om realisasjon/Exit

Mulighetene for en fornuftig og lønnsom realisasjon av enhver posisjon skal nøye vurderes før GI velger å tre inn i et engasjement.  Den sentrale vurderingen er om GI sin posisjon er lett eller vanskelig å “snu” på et gitt fremtidig tidspunkt. Her må eiersits, eiernes tidshorisont, likviditet i aksjer, marked for et salgsmodent konsept osv. vurderes.  I den grad det anses nødvendig skal det etableres aksjonæravtaler med øvrige eiere, der avtalene regulerer eller gir føringer på tidspunkt, form og forpliktelser aksjonærene imellom med utgangspunkt i et realisasjonsscenario (exit).

Intensjonen er å gjøre exit enklere og mer ryddig, samt sørge for likvid kapital som sirkulerer, er tilgjengelig og arbeider videre i nye prosjekter.

Etiske retningslinjer

1.Innledning

Selskapets rolle som investor er avhengig av tillit i det markedet det opereres i. Det er derfor av største betydning at alle ansatte og tillitsvalgte opptrer slik at selskapet i enhver sammenheng blir oppfattet som en ryddig og pålitelig samarbeidspartner. Dette gjelder både i forhold til samarbeidspartnere, personer og selskaper som gjør henvendelser, leverandører og samfunnet generelt.

2. Generelt

— Vi skal være ærlige.

— Vi skal vise respekt for andres synspunkter.

— Vi skal være åpne i forhold til våre hensikter.

— Lover, vedtak og avtaler skal overholdes.

3. Arbeidsmiljø og internt samarbeid

Hver enkelt ansatt og tillitsvalgt skal sørge for å bidra til at arbeidsmiljøet preges av fellesskap og gjensidig respekt.  Det er viktig at alle bidrar til å opprettholde et klima som fremmer faglig og personlig samarbeid og utvikling, hvor det er rom for personlig initiativ.

4. Taushetsplikt

Alle ansatte og tillitsvalgte er pålagt taushetsplikt i forhold til den kunnskap den enkelte har fått om selskapets samarbeidspartnere, eller om selskaper og personer som medarbeideren har fått kunnskap om gjennom sin stilling. Det er opp til den enkelte medarbeider å vurdere hva som er sensitivt og hva som er saklig tilgjengelig informasjon.Investeringsetikk

Gildeskål Invest AS skal ikke investere i prosjekter som er egnet til å svekke den alminnelige tillit til selskapet.

5. Investeringsetikk

Gildeskål Invest AS gjør ikke direkteinvesteringer i selskaper som har brutt internasjonale normer (som f.eks. FNs Global Compact) og som ikke viser endringsvilje i saker som omhandler miljø, arbeidsrett, menneskerettigheter, forretningsetikk.

6. Habilitet

Selskapet skal ikke investere i ansattes, tillitsvalgtes eller disses nære families bedrifter, uten en grundig vurdering av selskapets styre.

7. Gaver

Alle ansatte skal være forsiktige med å motta gaver fra samarbeidspartnere. Dette gjelder spesielt i forbindelse med behandling av konkrete saker. Det aksepteres at den ansatte kan motta gaver til jul eller andre spesielle anledninger til en verdi av inntil skattelovens bestemmelse om øvre skattefritt beløp. Ansatte skal ikke under noen omstendighet motta gaver i form av penger.